FASE 1 – ANTEPROJECTE

El client aporta plànol o croquis de l'espai a reformar i es realitza un disseny en base a l'informe de necessitats i peticions. Es revisarà el projecte amb el client per possibles modificacions.

FASE 2 – PROJECTE BÀSIC

Es plantegen les diferents solucions funcionals i estètiques i, a partir de la recerca de mobiliari, acabats i detalls s'elabora el pressupost aproximat.

FASE 3 – PROJECTE EXECUTIU

Després de l'acceptació del pressupost i el signament del contracte, s'enllesteix tot el material gràfic que serà necessari per a la correcta execució de l'obra i es contracten els industrials.

FASE 4 – DIRECCIÓ D'OBRA

En la qual es porta a terme la reforma i es controlen els processos per a garantir la qualitat.

Cuina
Bany